REGULAMIN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.  Regulamin dotyczy imprezy pod nazwą: "Juwenalia Politechniki Warszawskiej", która odbędzie się w dniach 19.05 – 20.05.2017 roku w Warszawie na Stadionie Syrenki (zwana dalej "Imprez"). Organizatorem Imprezy jest Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa, reprezentowana przez Prorektora ds. Studenckich (zwanego dalej „Organizatorem”).

2.  Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.  Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. Regulamin określa również prawa i obowiązki uczestników imprezy.

4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) "Identyfikator" oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora wybranym Uczestnikom Imprezy przed wejściem na Teren Imprezy. Identyfikator określa Sektory, do których Uczestnik Imprezy ma wstęp.

b) "Sektory" oznaczają specjalne strefy na Terenie Imprezy: (i) Strefa VIP, (ii) Strefa Artystów, (iii) Strefa Produkcji Imprezy, do których dostęp uzależniony jest od otrzymania odpowiedniego Identyfikatora.

c) "Służby Porządkowe" oznaczaj powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych posiadające identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

d) "Teren Imprezy" oznacza wyznaczony teren Stadionu Syrenki, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości` przed Imprezą;

e) "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być osoba, która ukończyła 18 lat.

 

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości, który przy wejściu na Teren Imprezy zostanie sprawdzony przez Służby Porządkowe.

2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 6 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu,

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne (w tym perfumy oraz dezodoranty) napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

3. Organizator Imprezy może odmówi wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym dokumentu tożsamości,

b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

c) których wygląd zewnętrznym uniemożliwia identyfikacje na podstawie dowodu osobistego,

d) wnoszącym własne jedzenie i napoje,

e) posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,

f) noszącym niebezpieczną biżuterię (np. obroża z kolcami itp.).

4. Wstęp do specjalnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego ich pracę;

c) udostepnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

d) zmianę miejsca Imprezy na inną, jeżeli zajdzie taka konieczność.

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Uczestnikom Imprezy przysługuje złożenie zażalenia w formie pisemnej do Organizatora Imprezy.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowienia Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania w czasie Imprezy profesjonalnych aparatów fotograficznych (np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką  itd. kamer, sprzętu nagrywającego audio-video).

b) wprowadzania zwierząt na Teren Imprezy.

c) wspinania się na wszelkie obiekty na terenie Imprezy.

5. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie na Teren Imprezy jest zabronione niniejszym Regulaminem,

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

d) stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobą, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednio zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

6. Służby Porządkowe są zobowiązane usunąć terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

7. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu,

– wzory identyfikatorów.

8. Prawo do przebywania w specjalnych sektorach jest sprawdzane przez Służby Porządkowe na podstawie:

– sprawdzenia, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator,

– porównania okazanego dokumentu ze wzorem.

9. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

10. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie niezwłocznie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

11. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

12. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

– Zaplecze techniczno-socjalne,

– Sektory, widownia – teren imprezy,

– Strefa VIP,

– Zespoły wejścia głównego,

– Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

– Strefy gastronomiczne.

13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

14. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (z późniejszymi zmianami.)

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągłe w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej Imprezy, tj. www.juwenaliapw.com

Informacje dotyczące warunków wstępu na Imprezę znajdują się na tablicach informacyjnych przy każdym z wejść na teren Imprezy.

3. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w Postanowieniach ogólnych pkt. 1 regulaminu, na piśmie przesyłką poleconą.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.