REGULAMIN

 

Regulamin imprezy pn. Juwenalia Politechniki Warszawskiej 2019

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin dotyczy imprezy pod nazwą: „Juwenalia Politechniki Warszawskiej 2019”, która odbędzie się w dniach 17.05 – 18.05.2019 roku w Warszawie, przy ul. Batorego 10a na Stadionie Syrenki, (zwanej dalej „Imprezą”). Organizatorem Imprezy jest Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa, reprezentowana przez Prorektora ds. Studenckich (zwanego dalej „Organizatorem”).
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nich z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także z urządzeń, znajdujących się na nim. Regulamin określa również prawa i obowiązki uczestników Imprezy.
 4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 5. a) „Identyfikator” oznacza opaskę wydawaną przez Organizatora wybranym Uczestnikom Imprezy przed wejściem na teren Imprezy. Identyfikator określa Sektory, do których Uczestnik Imprezy ma wstęp.
  b) „Sektory” oznaczają specjalne strefy na terenie Imprezy: (1) Strefa VIP “STUDENT”, (2) Strefa VIP “REKTOR”, (3) Strefa Artystów, (4) Strefa Produkcji Imprezy, (5) Strefa Foto, do których dostęp uzależniony jest od otrzymania odpowiedniego Identyfikatora.
  c) „Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  d) „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony teren Stadionu Syrenki, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  e) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być osoba, która ukończyła 18 lat.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

 1. Wstęp na teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości, która przy wejściu na teren Imprezy zostanie sprawdzona przez Służby Porządkowe.
 2. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w pkt 1, Organizator może odmówić wstępu na teren Imprezy:
 3. a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz 969), a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy,
  b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 1.
  c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne (w tym perfumy oraz dezodoranty) napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 4. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 6. a) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  c) których wygląd zewnętrznym uniemożliwia identyfikacje na podstawie dowodu osobistego,
  d) wnoszącym własne jedzenie i napoje,
  e) posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
  f) noszącym niebezpieczną biżuterię (np. obroża, bransoletka z kolcami itp.).

 7. Wstęp do specjalnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 2. a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego ich pracę;
  c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  d) zmianę miejsca Imprezy na inną, jeżeli zajdzie taka konieczność.

 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Uczestnikom Imprezy przysługuje złożenie zażalenia w formie pisemnej do Organizatora Imprezy.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Zabrania się:
 6. a) wnoszenia i posiadania w czasie Imprezy profesjonalnych aparatów fotograficznych (np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. kamer, sprzętu nagrywającego audio-video).
  b) wprowadzania zwierząt na teren Imprezy.
  c) wspinania się na wszelkie obiekty znajdujące się na terenie Imprezy.

 7. Służby Porządkowe legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
 8. a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie na teren Imprezy jest zabronione niniejszym Regulaminem,
  c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  d) stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2742, z późn. zm.),
  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 9. Służby Porządkowe są zobowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 10. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
 11. a) ręczne wykrywacze metalu,
  b) wzory identyfikatorów.

 12. Prawo do przebywania w specjalnych sektorach jest sprawdzane przez Służby Porządkowe na podstawie:
 13. a) sprawdzenia, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator,
  b) porównania okazanego dokumentu ze wzorem.

 14. Dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zostanie wydzielona specjalna strefa. Każdej osobie niepełnosprawnej w strefie może towarzyszyć tylko jeden opiekun. W jednym dniu Imprezy prawo wstępu do strefy przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).
 15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca odbywania się Imprezy.
 16. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie niezwłocznie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 17. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy oraz działalności marketingowej i związanej z propagandą polityczną. Ocena działań i kwalifikowanie ich jako niezgodne z Regulaminem należy do Służb Porządkowych.
 18. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

1) Zaplecze techniczno-socjalne ( w tym strefa artystów i strefa produkcji imprezy)
2) Sektory, widownia – teren imprezy,
3) Strefa VIP STUDENT,
4) Strefa VIP REKTOR,
5) Strefa Foto,
6) Zespoły wejścia głównego,
7) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
8) Strefy gastronomiczne,
9) Strefa dla osób niepełnosprawnych.

 1. Organizator zadba o bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 2. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 2137, z późn. zm.)

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

 1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy, tj. www.juwenaliapw.com
 3. Informacje dotyczące warunków wstępu na Imprezę znajdują się na tablicach informacyjnych przy każdym z wejść na teren Imprezy.
 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w Postanowieniach ogólnych (Rozdział I) Regulaminu, na piśmie przesyłką poleconą.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 10 maja.